ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Центральна,40 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

Р І Ш Е Н Н Я

 від 25 червня  2019 року                                                            № 40 – 1/VІІ

Про встановлення плати за

землю на території Іванівської

сільської ради

     Відповідно абзацам другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» Іванівська сільська рада

 В И Р І Ш И Л А :

    1. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати плати  за землю на території  Іванівської сільської ради, згідно додатку 1.

    2. Установити на території Іванівської сільської ради:

     1) ставки земельного податку згідно з додатком 2;

 1. пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додат- ком 3.
 1. Оприлюднити рішення в  районній газеті „Уманська зоря” та на офіційному сайті сільської ради.
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії Бойко Б.В.).
 2. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

             

                     Сільський голова                    Г.П.Рудий

              

                                                                                                Додаток 1

                                                                                до рішення сільської ради

                                                                                від 25.06.2019  № 40-1/VІІ

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати плати за землю на території  Іванівської  сільської ради

 1. Загальні положення

    1.1. Положення про порядок обчислення та сплати плати за землю (далі – Положення) визначає правові засади справляння плати за землю та її елемен- ти у відповідності до Податкового кодексу України.

    1.2. Плата за землю входить до складу податку на майно, який належить до місцевих податків.

    1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні, вживаються у значеннях, визна- чених у Податковому кодексі України.

    1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами – власниками земельних ділянок та землекористувачами,  органами виконавчої влади, що реалізовують державну політику у сфері земельних відносин, а також суб‘єктами державної реєстрації прав та державними реєстраторами прав на нерухоме майно.

    1.5. Плата за землю справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

                                         2. Платники земельного податку

    2.1. Платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі, чиї земельні ділянки розташовані на території Іванівської сільської ради.

     2.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які за- стосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлю- ються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

                                              3. Обєкти оподаткування

    3.1. Об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у влас- ності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

                              4. База оподаткування земельним податком

    4.1. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням  коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку,

встановленого Податковим кодексом України або площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

     4.2. Рішення Іванівської сільської  ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіцій-  но оприлюднюється радою до 15 липня року, що передує бюджетному періо- ду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень засто- совуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

    4.3. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

                   5. Ставки земельного податку та податковий період

    5.1. Встановити ставки земельного податку згідно з додатком 1 до цього Положення.

    5.2. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

    5.3. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується

31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

             6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

   6.1. Від сплати податку звільняються:

6.1.1. інваліди першої і другої групи;

6.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

6.1.3. пенсіонери (за віком);

6.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

6.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

   6.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб підпунктом 6.1. цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

6.2.1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

6.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

6.2.3. для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

6.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

6.2.5. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

    6.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку чет- вертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та земле- користувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

    6.4. Якщо фізична особа, визначена у підпункті 6.1. цього Положення, має

у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання або зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового по- даткового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

    6.5. Встановити пільги щодо сплати земельного податку для окремих кате- горій громадян згідно з Додатком 2 до цього Положення.

       7. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

   7.1. Від сплати податку звільняються :

7.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

7.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50% середньооблікової чисельності штатних праців- ників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25% суми загальних витрат на оплату праці.

    Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користу- вання такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

7.1.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки (перелік затверджується Кабінетом Міністрів України);

7.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національ- них та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

7.1.5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

7.1.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

    7.2. Встановити пільги щодо сплати земельного податку для окремих категорій юридичних осіб згідно з Додатком 2 до цього Положення.

               8. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

   8.1. Не сплачується податок за:

8.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

8.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

8.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

8.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

– паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і на- садження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

– майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуа- ри для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для завжуван- ня великогабаритного транспорту.

8.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм влас- ності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

8.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

8.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України,користуються приміщеннями та прилег- лими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

8.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних орга- нізацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

           9. Особливості користування пільгами по платі за землю

   9.1. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звіль- няється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у яко- му виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

   9.2. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудин- кової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними буді- вель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

                  10. Порядок обчислення плати за землю та строки подання звітності

    Встановити, що обчислення сум податку здійснюється відповідно до вимог пунктів 286.1-286.7 статті 286 Податкового кодексу України у наступному порядку:

     10.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа нас-

тупного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабіне- том Міністрів України.

     10.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

     10.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну подат- кову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декла-  рації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

    10.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

    10.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюю- чими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року

податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилось право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

    У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контро- люючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення – рішення вва- жається скасованим (відкликаним).

   10.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб: – у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

   – пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

   – пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

   За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуні, з урахуванням прибудинкової території.

   10.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного по- датку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 5 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юри-

дичної особи. Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування

(зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які

перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

                     11. Строки та порядок сплати плати за землю

    11.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділян- кою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

    11.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земель- ної ділянки щороку до 1 травня.

    11.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податко- вій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним  днем податкового (звітного) місяця.

    11.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходжен-  ням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

    11.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільської (селищної) ради за квитанцією про приймання податкових платежів, форма якої встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України.

    11.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) по- даток за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

    11.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору  оренди будівель (їх частин).

    11.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміще- ннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

                                                12. Орендна плата

12.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є до- говір оренди такої земельної ділянки.

   Сільська рада до 1 лютого подає контролюючому органу переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за ти- повою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

   12.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

   12.3. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

   12.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем. Розмір орендної плати встановлюється з урахуванням вимог пункту 288.5. статті 288 Податкового кодексу України.

   12.5. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати оренд- ної плати.

   12.6. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог підпунктів 5.2.-5.3. та пункту 11 цього Положення.

         13. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль відповідними органами

   13.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння плати за землю на території Іванівської сільської ради здійснюють відповідні контролюючі органи.

   13.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при справлянні плати за землю, за неподання чи порушення порядку заповнення та термінів подання податкової декларації контролюючим органам, за недостовірність наданої інформації платники податку несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

               Секретар сільської ради                                    І.П.Костюк

 

 

 

                                                                                                  Додаток  2

                                                                                                 до рішення сільської ради

                                                                                                 від 25.06.2019  № 40-1/VІІ

                        

СТАВКИ

земельного податку1

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

       Населений пункт, на який поширюється дія рішення Іванівської сільської ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

   

7124383401

с. Іванівка Уманського району Черкаської області

   

7124383402

с.Яроватка Уманського району Черкаської області

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

      1

     1

       1

    1

01.02

Для ведення фермерського господарства4

       1

     х

1

    1

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

       1

    0,3

1

    1

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

       1

    0,3

1

    х

01.05

Для індивідуального садівництва4

       0,3

     0,3

0,3

     0,3

01.06

Для колективного садівництва4

       х

     х

        х

     х

01.07

Для городництва4

       х

     х

х

    х

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

0,3

0,3

0,3

0,3

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

       х

    х

        х

     х

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

       х

     х

        х

     х

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

       х

     х

        х

     х

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

      х

    х

х

    х

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

     0,3

   0,3

        х

     х

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

      х

    х

х

    х

 

 02

 

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

    0,04

   0,04

       х

     х

02.02

Для колективного житлового будівництва4

       х

     х

       х

     х

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

       х

     х

       х

     х

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

       х

     х

       х

     х

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

       х

     х

       х

х

02.06

Для колективного гаражного будівництва

       х

     х

       х

     х

02.07

Для іншої житлової забудови 

       х

     х

       х

     х

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

       х

     х

       х

     х

 

 03

 

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

       х

     х

       х

     х

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

       х

     х

       х

     х

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

       х

     х

       х

     х

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

       х

     х

       х

     х

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

       х

     х

       х

     х

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

      х

    х

      х

    х

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

     1,5

   1,5

     3,5

    3,5

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

      х

     х

       х

     х

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

      х

     х

       х

     х

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

      х

     х

       х

     х

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

      х

     х

       х

     х

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

      х

     х

       х

     х

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

      х

     х

       х

     х

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

     х

    х

      х

    х

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

      х

     х

       х

     х

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

      х

     х

       х

     х

 

  04

 

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

      х

     х

      х

    х

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

      х

     х

      х

    х

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

      х

     х

      х

    х

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

      х

     х

      х

    х

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

      х

     х

      х

    х

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

      х

     х

      х

    х

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

      х

     х

      х

    х

04.08

Для збереження та використання заказників

      х

     х

      х

    х

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

      х

     х

      х

    х

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

      х

     х

      х

    х

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

      х

     х

      х

    х

 

   05

 

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися  для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

х

     х

      х

    х

06.02

Для розробки родовищ природних лікуваль- льних ресурсів

х

     х

      х

    х

06.03

Для інших оздоровчих цілей

х

     х

      х

    х

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

     х

      х

    х

 

  07

 

                             Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

      х

     х

      х

     х

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

      х

     х

      х

     х

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

      х

     х

      х

     х

07.04

Для колективного дачного будівництва 

      х

     х

      х

     х

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

      х

     х

      х

     х

 

 08

 

                       Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

      х

     х

      х

     х

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

      х

     х

       х

     х

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

      х

     х

х

х

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

      х

      х

       х

х

 

 09

 

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

0,1

0,1

0,1

0,1

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

      х

     х

       х

     х

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

      х

     х

х

х

 

 10

 

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

х

     х

х

х

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

х

     х

х

х

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

х

     х

х

х

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

х

     х

х

х

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

х

     х

х

х

10.06

Для сінокосіння

х

     х

х

х

10.07

Для рибогосподарських потреб

3

     3

3

3

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

х

     х

х

х

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

х

     х

х

х

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

х

     х

х

х

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

х

     х

х

х

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

     х

х

х

 

 11

 

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

       х

     х

х

х

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

     х

     х

     х

    х

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

     х

     х

     х

    х

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

       х

    х

     х

    х

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

      х

    х

     х

    х

 

  12

 

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

1

1

1

1

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

 х

х

х

х

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

       х

х

х

х

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

х

х

х

х

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

х

х

х

х

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

х

х

х

х

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

х

х

х

х

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

х

х

х

х

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

х

х

х

х

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

       х

х

х

х

 

 13

 

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

       х

      х

       х

     х

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

       х

      х

       х

     х

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

       х

      х

       х

     х

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

       х

      х

       х

     х

 

 14

 

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

       1

      х

1

     х

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

1

      х

       1

     х

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

       х

      х

       х

    х

 

 15

 

                                             Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

   0,00

   0,00

    0,00

  0,00

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

   0,00

   0,00

    0,00

  0,00

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

   0,00

   0,00

    0,00

  0,00

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

   0,00

   0,00

    0,00

  0,00

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

   0,00

   0,00

    0,00

  0,00

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

   0,00

   0,00

    0,00

  0,00

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

   0,00

   0,00

    0,00

  0,00

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

  0,00

  0,00

  0,00

0,00

16

Землі запасу

1

1

1

1

17

Землі резервного фонду

1

1

1

1

18

Землі загального користування4

1

1

1

1

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1

1

1

1

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

               Секретар сільської ради                                І.П.Костюк

 

                                                Додаток  3

                        до рішення сільської ради

                              від 25.06.2019  № 40-1/VІІ

                                                                 ПЕРЕЛІК

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

 

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

   

7124383401

с. Іванівка Уманського району Черкаської області

   

7124383402

с.Яроватка Уманського району Черкаської області

 

 

 

                             Група платників, категорія/цільове призначення
                                                    земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Фізичні особи – інваліди першої і другої групи;

        100

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

        100

Пенсіонери (за віком)

        100

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

        100

Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

        100

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

        100

__________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України.

                Секретар сільської ради                                 І.П.Костюк

 

 

 

ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Центральна,40 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

Р І Ш Е Н Н Я

 

 від 25 червня  2019 року                                                            № 40 – 2/VІІ

Про встановлення податку на

нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки  на території

Іванівської сільської ради

          Відповідно до статті 7, пункту 10.3 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статті 266 Податкового кодексу України, керуючись пунком  24 частини  1 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Іванівська  сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

   1. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати податку на

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Іванівської сільської ради, згідно додатку 1.

   2. Встановити на території Іванівської сільської ради:

   1) ставки  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком 2;

   2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 3.

    3. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті сільської ради та в газеті «Уманська зоря».

    4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, розвитку підприєм-

ництва (голова комісії Бойко Б.В.).

 1. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

                   Сільський голова                    Г.П.Рудий

 

 

 

                                                                                     Додаток  1

                                                                    до рішення сільської ради

                                                                              від 25.06.2019  № 40-2/VІІ

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати податку на

 нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

на території Іванівської сільської ради

                                          1. Загальні положення

   1.1. Положення про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі у тексті – Положення), визначає правові засади справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земель- ної ділянки, та його елементи у відповідності до Податкового кодексу Украї- ни.

   1.2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, входить до складу податку на майно, який належить до місцевих податків.

   1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.

   1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами – власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, контролюючими органами, а також суб‘єктами державної реєстрації прав на нерухоме майно та державними реєстраторами прав на нерухоме майно.

 1. Платники податку

    2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об‘єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розташованої на території Іванівської сільської ради.

    2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

- якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

- якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

- якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є  кожна з цих осіб за належну їй частку.

                                       3. Об’єкти оподаткування

   3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

   3.2. Не є об’єктом оподаткування:

– об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

– об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

– будівлі дитячих будинків сімейного типу;

– гуртожитки;

– житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

– об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

– об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

– будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

– будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

– об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

– об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності,

включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

– будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

– об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення.

∗ Даний перелік наведено у відповідності до пп. 266.2.2 Податкового кодексу. Конкретний перелік видів нерухомого майна, яке не є об’єктом оподаткування визначається кожною місцевою радою окремо в залежності від наявності на її території встановлених Податковим кодексом об’єктів, що не підлягають оподаткуванню,виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

– об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

– об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки (перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України);

– об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

                                              4. База оподаткування

   4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

   4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

   4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.                                   

                                    5. Пільги із сплати податку

   5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

   а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

   б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

   в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2. Установити, що сільська рада встановлює пільги з податку, що сплачу- ється на території ради, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

   Пільги з податку, що сплачується на території ради з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх май- нового стану та рівня доходів.

   Пільги з податку, що сплачується на території ради з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.

   5.3. Пільги з податку, передбачені підпунктами 5.1. та 5.2. цього пункту, для фізичних осіб не застосовуються до:

– об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом  5.1. цього пункту;

– об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

5.4. З урахуванням підпунктів 5.2. та 5.3. цього пункту встановити перелік пільг для фізичних та юридичних осіб згідно з додатком 1 до цього Положення.

   Фізичним особам, визначеним у додатку 1 до цього Положення пільга надається за умови, що їх середньомісячний дохід (розмір пенсійних, соціальних та інших виплат) не перевищує 1,5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року.              

6. Ставки податку та податковий період

 

   6.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб на території Іванівської  сільської ради, встановлюються рішенням сільської ради залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів за нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати,

встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

   6.2. Встановити ставки для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості згідно з додатком 2 до цього Положення.

   6.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

                         7. Порядок обчислення суми податку та строки подання звітності

   Встановити, що обчислення сум податку здійснюється відповідно до вимог пунктів 266.7 та 266.8 статті 266 Податкового кодексу України у наступному порядку:

   7.1 Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

   а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової неру- хомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку, встановленої підпунктом 6.2. пункту 6 цього Положення;

   б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку, встановленої підпунктом 6.2. пункту  6 цього Положення;

   в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку, встановленої підпунктом 6.2. пункту 6 цього Положення;

   г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього пунк- ту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги

загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

   ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи-платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. метрів (для квартири) та/або 500 кв. метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього пункту, збільшується на 25 тис. гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

   Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

   7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 цього Положення та відповідні платіжні реквізити для зарахування податку, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

   Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місце-  знаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

   Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам-нерезидентам здійснюють конт- ролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

   7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

– об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

– розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

– права на користування пільгою із сплати податку;

– розміру ставки податку;

– нарахованої суми податку.

  У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

   7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

   7.5. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткуван- ня декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою-платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

   7.6. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

   Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

                                       8. Строки сплати податку

   8.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

– фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

– юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

                     9. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль відповідними органами

9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння податку на нерухоме майно, відмінного від земельної

ділянки, на території Іванівської сільської  ради здійснюють відповідні контролюючі орган. 

               Секретар сільської ради                                    І.П.Костюк

 

                                                                                             Додаток  2                                                                                              

                                                                                 до рішення сільської ради

                                                                               від 25.06.2019 № 40-2/VІІ

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 р.

Населені пункти, на які поширюється дія рішення Іванівської сільської ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

   

7124383401

с. Іванівка Уманського району Черкаської області

   

7124383402

с.Яроватка Уманського району Черкаської області

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

 0,5

 

 

 0,5

 

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,5

 

 

0,5

 

 

1110.3

Будинки садибного типу

0,5

 

 

0,5

 

 

1110.4

Будинки дачні та садові

0,5

 

 

0,5

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,5

 

 

0,5

 

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,5

 

 

0,5

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,5

 

 

0,5

 

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,5

 

 

0,5

 

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

х

 

 

х

 

 

113

Гуртожитки5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

х

 

 

х

 

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

х

 

 

х

 

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

х

 

 

х

 

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

х

 

 

х

 

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

х

 

 

х

 

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

х

 

 

х

 

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

х

 

 

х

 

 

1211.2

Мотелі

х

 

 

х

 

 

1211.3

Кемпінги

х

 

 

х

 

 

1211.4

Пансіонати

х

 

 

х

 

 

1211.5

Ресторани та бари

0,6

 

 

0,6

 

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

х

 

 

х

 

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

х

 

 

х

 

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку

х

 

 

х

 

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

х

 

 

х

 

 

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

х

 

 

х

 

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

х

 

 

х

 

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

х

 

 

х

 

 

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

х

 

 

х

 

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

х

 

 

х

 

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

х

 

 

х

 

 

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

х

 

 

х

 

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

х

 

 

х

 

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

х

 

 

х

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

х

 

 

х

 

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,5

 

 

0,5

 

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

х

 

 

х

 

 

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,5

 

 

0,5

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

х

 

 

х

 

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0,5

 

 

0,5

 

 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

х

 

 

х

 

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

х

 

 

х

 

 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

х

 

 

х

 

 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

х

 

 

х

 

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

х

 

 

х

 

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

х

 

 

х

 

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

х

 

 

х

 

 

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

х

 

 

х

 

 

1242.2

Гаражі підземні

х

 

 

х

 

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

х

 

 

х

 

 

1242.4

Навіси для велосипедів

х

 

 

х

 

 

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

х

 

 

х

 

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

х

 

 

х

 

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

х

 

 

х

 

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

х

 

 

х

 

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

х

 

 

х

 

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

х

 

 

х

 

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

х

 

 

х

 

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

х

 

 

х

 

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

х

 

 

х

 

 

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

х

 

 

х

 

 

1252.2

Резервуари та ємності інші

х

 

 

х

 

 

1252.3

Силоси для зерна

х

 

 

х

 

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

х

 

 

х

 

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

х

 

 

х

 

 

1252.6

Холодильники

х

 

 

х

 

 

1252.7

Складські майданчики

х

 

 

х

 

 

1252.8

Склади універсальні

х

 

 

х

 

 

1252.9

Склади та сховища інші5

 

0,5

 

 

0,5

 

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього,

медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

х

 

 

х

 

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

х

 

 

х

 

 

1261.3

Цирки

х

 

 

х

 

 

1261.4

Казино, ігорні будинки

х

 

 

х

 

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

х

 

 

х

 

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

х

 

 

х

 

 

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї5

х

 

 

х

 

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

х

 

 

х

 

 

1262.3

Технічні центри

х

 

 

х

 

 

1262.4

Планетарії5

х

 

 

х

 

 

1262.5

Будівлі архівів5

х

 

 

х

 

 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

х

 

 

х

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

х

 

 

х

 

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

х

 

 

х

 

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

х

 

 

х

 

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

х

 

 

х

 

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

х

 

 

х

 

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

х

 

 

х

 

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

х

 

 

х

 

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

х

 

 

х

 

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

х

 

 

х

 

 

 1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

х

 

 

х

 

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

х

 

 

х

 

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

х

 

 

х

 

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

х

 

 

х

 

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

х

 

 

х

 

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

х

 

 

х

 

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

х

 

 

х

 

 

1265

Зали спортивні5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

х

 

 

х

 

 

1265.2

Басейни криті для плавання

х

 

 

х

 

 

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

х

 

 

х

 

 

1265.4

Манежі легкоатлетичні

х

 

 

х

 

 

1265.5

Тири

х

 

 

х

 

 

1265.9

Зали спортивні інші

х

 

 

х

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.1

Будівлі для тваринництва5

х

 

 

х

 

 

1271.2

Будівлі для птахівництва5

х

 

 

х

 

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

0,5

 

 

0,5

 

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

х

 

 

х

 

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

х

 

 

х

 

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

х

 

 

х

 

 

1271.7

Будівлі рибного господарства5

х

 

 

х

 

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

х

 

 

х

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

0,5

 

 

0,5

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

х

 

 

х

 

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

х

 

 

х

 

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

х

 

 

х

 

 

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

х

 

 

х

 

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

х

 

 

х

 

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

х

 

 

х

 

 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

1274.1

Казарми Збройних Сил5

х

 

 

х

 

 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

х

 

 

х

 

 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

х

 

 

х

 

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

х

 

 

х

 

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

х

 

 

х

 

 

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

                   Секретар сільської ради                                І.П.Костюк

 

                                                                                                 Додаток  3

                                                                                  до рішення сільської ради

                                                                                  від 25.06.2019  № 40-2/VІІ                                                                                             

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.Населені пункти, на які поширюється дія рішення Іванівської сільської ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

   

7124383401

с. Іванівка Уманського району Черкаської області

   

7124383402

с.Яроватка Уманського району Черкаської області

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Фізичні особи – інваліди першої і другої групи;

           100

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

           100

Пенсіонери (за віком);

           100

Ветерани праці

           100

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

           100

Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

           100

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

 

           100

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

 

           100

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територірізних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо

                    Секретар сільської ради                     І.П.Костюк

 

ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Центральна,40 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

Р І Ш Е Н Н Я

 від 25 червня  2019 року                                                            № 40 – 3/VІІ

Про встановлення єдиного податку на території  Іванівської  сільської ради.

         Відповідно до статті 7, пункту 10.2 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статей 291-300 Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська

рада  В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати єдиного податку на території Іванівської сільської ради, згідно додатку 1.
 2. Встановити на території Іванівської сільської ради єдиний податок, згідно додатків 2, 3.

    3.  Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті сільської ради та в газеті «Уманська зоря».

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, розвитку підприєм-

ництва (голова комісії Бойко Б.В.).

    5. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року .

                        Сільський голова                        Г.П.Рудий

 

                                                                                                     Додаток  1

                                                                                     до рішення сільської ради

                                                                                     від 25.06.2019  № 40-3/VІІ

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати єдиного податку

на території  Іванівської  сільської ради

                                              1. Загальні положення

    1.1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених Податковим кодексом України, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

    1.2. Юридична особа чи фізична особа-підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування та зареєструватися платником єдиного податку в порядку і на умовах, визначених Податковим кодексом України та цим Положенням.

    1.3. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

    1) перша група – фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 тис. гривень;

    2) друга група – фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

    - не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувавають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

    - обсяг доходу не перевищує 1,5 млн. гривень.

   Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб-підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

    3) третя група – фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи -суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5,0 млн. гривень;

   4) четверта група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%.

   1.4. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку-фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, а також працівники, призвані на військову службу. При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене Податковим кодексом України.

   1.5. Не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп:

1.5.1. суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які здійснюють:

– діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розпов- сюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

– обмін іноземної валюти;

– виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздріб- ного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

– видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

– видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

– діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними Податковим кодексом України;

– діяльність з управління підприємствами;

– діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

– діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

– діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

1.5.2. фізичні особи-підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

1.5.3. фізичні особи-підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 кв. метрів, нежитлові примі- щення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 кв. метрів;

1.5.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

1.5.5. суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25%;

1.5.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

1.5.7. фізичні та юридичні особи-нерезиденти;

1.5.8. платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

   1.6. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:

1.6.1. суб’єкти господарювання, у яких понад 50% доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);

1.6.2. суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів,крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, а також крім електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25% доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) такого суб’єкта господарювання);

1.6.3. суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

   1.7. Платники єдиного податку першої-третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

   1.8. Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

– виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

– послуги з ремонту взуття;

– виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

– виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

– виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

– виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

–виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

– виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

–додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

– послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

–виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

– послуги з ремонту трикотажних виробів;

–виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

– послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

– виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуаль- льним замовленням;

– послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

– виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

– послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

– виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замов- ленням;

– технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

– послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

– послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

– послуги з ремонту годинників;

– послуги з ремонту велосипедів;

– послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

– виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

– послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

– виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

– послуги з ремонту ювелірних виробів;

– прокат речей особистого користування та побутових товарів;

– послуги з виконання фоторобіт;

– послуги з оброблення плівок;

– послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

– послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

– вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

– послуги перукарень;

– ритуальні послуги;

– послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

– послуги домашньої прислуги;

– послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

             2. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку

      2.1. Доходом платника єдиного податку є:

– для фізичної особи-підприємця – дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній підпунктом 2.3 цього Положення. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;

– для юридичної особи – будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі(готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній підпунктом 2.3. цього Положення.

     2.2. При продажу основних засобів юридичними особами-платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.

Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

2.3. До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

     До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

    До суми доходу платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України.

   2.4. У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

   2.5. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу.

   2.6. Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходжен- ня коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платникомєдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

    Для платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) датою отримання доходу також є дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України.

    2.7. У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки.

    2.8. У разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) через торгове-

льні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України.

    2.9. Доходи фізичної особи – платника єдиного податку, отримані в резу- льтаті провадження господарської діяльності та оподатковані згідно з цим Положенням, не включаються до складу загального річного оподатковувано- го доходу фізичної особи, визначеного відповідно до розділу ІV Податкового кодексу України.

   2.10. Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нара- ховані платником єдиного податку відповідно до закону.

   2.11. До складу доходу, визначеного пунктом 2 цього Положення, не включаються:

– суми податку на додану вартість;

– суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;

– суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;

– суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;

– суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

– суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи-підприємця;

– суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України;

– суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;

– суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів;

– дивіденди, отримані платником єдиного податку-юридичною особою від інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному Податковим кодексом України.

    2.12. Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до пункту 6 цього Положення.

    2.13. Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування.

   2.14. При визначенні обсягу доходу, що дає право суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування)за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.

   2.15. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови непереви щення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку.

При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої груп використал право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв’язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році такі платники мають за умови неперевищення ними протягом кален- дарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3) пункту 1.3. цього Положення.

   2.16. Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

   2.17. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку чет- вертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножа- тей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індекса- сації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України.

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в області, з урахуванням коефі- цієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України.

                                              3. Ставки податку

   3.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у межах до 10% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі –прожитковий мінімум), другої групи – у межах до 20% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – мінімальна заробітна плата), третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

    3.2. Установити ставки єдиного податку для платників першої групи в залежності від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць згідно з Додатком 1 до цього Положення.

   3.3. Установити ставки єдиного податку для платників другої групи в залежності від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць згідно з Додатком 2 до цього Положення.

   3.4. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

   1) 3% доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України;

2) 5% доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання,  продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2) цього пункту.

    3.5. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої – третьої групи (фізичні особи-підприємці) у розмірі 15%:

– до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1), 2) і 3) пункту 1.3. цього Положення;

– до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

– до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому Положенні;

– до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

– до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1) або 2) пункту 1.3. цього Положення відповідно.

   3.6. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 3.4. цього Положення:

– до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3) пункту 1.3. цього Положення;

– до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому Положенні;

– до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

   3.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

   3.8. Ставки, встановлені пунктами 3.1.-3.6. цього Положення, застосову- ються з урахуванням таких особливостей:

– платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1.3. цього Положення, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

   Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15%.

   Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

– платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті        1.3. цього Положення, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15%.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

– платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1.3. цього Положення, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15%, а також зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1.3. цього Положення, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом  3.4. цієї статті, а також зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

– ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 3%, може бути обрана:

- суб’єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Податкового кодексу України, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;

- платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5%, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде засто- совуватися нова ставка та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Податкового кодексу України;

- суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Податкового кодексу України і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних

днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

– у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Податкового кодексу України, платники  єдиного податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3% (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного додану вартість.

   3.9. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

– для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) – 0,95;

– для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях,– 0,57;

– для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) – 0,57;

– для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, –0,19;

– для земель водного фонду – 2,43;

– для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, – 6,33.

                                        4. Податковий (звітний) період

   4.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

   Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

   4.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового(звітного) періоду.

   Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподар-

ських товаровиробників – період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, – період з початку року до їх фактичного припинення.

   4.3. Для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного подат- ку із сплати інших податків і зборів, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

4.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб – підприєм- ців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

   Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

   4.5. Для суб’єктів господарювання, які утворюються в результаті реоргані- зації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганіза- ції, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

   4.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підпри- ємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення.

   4.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.

              5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

    Встановити, що порядок нарахування та строки сплати податку здійснюється відповідно до вимог статті 295 Податкового кодексу України у наступному порядку:

   5.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

    Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

    5.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої групп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного по-

датку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

   5.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

   5.4. Сплата єдиного податку платниками першої – третьої групп здійснює- ться за місцем податкової адреси.

   5.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хворо- би, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона три- ває 30 і більше календарних днів.

   5.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 5.1 і пункту 5.5 цього Положення, підлягають зарахуванню в рахунок май - бутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

    Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають по-верненню платнику в порядку, встановленому Податковим кодексом України.

   5.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачу- ється протягом  календарних днів після граничного строку подання податко- вої декларації за податковий (звітний) квартал.

   5.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження господар- ської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нарахову- ються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підста- ві отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контро- люючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нарахо- вуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.

    5.9. Платники єдиного податку четвертої групи:

5.9.1. самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельної ділян- ки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у поряд- ку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України;

5.9.2. сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

– у I кварталі – 10%;

– у II кварталі – 10%;

– у III кварталі – 50%;

– у IV кварталі – 30%;

5.9.3. утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення у звітному податковому періоді, у тому числі за набуті ними площі нових земельних ділянок, вперше сплачують податок протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, в якому відбулося утворення (виникнення права на земельну ділянку), а надалі – у порядку, визначеному підпунктом 5.9.2. цього Положення;

5.9.4. що припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу у податковому (звітному) періоді, зобов’язані подати у період до їх фактично- го припинення контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельних ділянок уточнену податкову декларацію;

5.9.5. зобов’язані у разі, коли протягом податкового (звітного) періоду змінилася площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв’язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування:

– уточнити суму податкових зобов’язань з податку на період починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року;

– подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періо- дом, контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та місцем розта- шування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку;

5.9.6. у разі надання сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в оренду іншому платникові податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації.

У декларації орендаря така земельна ділянка не враховується;

5.9.7. у разі оренди ними сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в особи, яка не є платником податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації;

5.9.8. перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок бюджету  сільської ради.

                             6. Ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку

    Встановити, що ведення обліку і складання звітності платниками податку здійснюється відповідно до вимог статті 296 Податкового кодексу України у наступному порядку:

    6.1. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

    Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платни- ки єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

   6.2. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Для реєстрації Книги обліку доходів та витрат такі платники єдиного подат- ку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги.

   6.3. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 статті 44 Податкового кодексу України.

   6.4. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунк- том 5.1. цього Положення.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 1.3. цього Положення, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

   6.5. Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового(звітного) періоду. Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси.

   6.6. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що перевищують обсяги доходів, встановлених пунктом 1.3. цього Положення, відображаються платниками єдиного податку в податковій декларації з урахуванням особливостей, визначених підпунктами 6.6.1-6.6.5 цього пункту.

   6.6.1. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для кварталь ного податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 1.3. цього Положення, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановлени- ми для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи – підприємці) груп, або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України.

При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15%, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно

з умовами, визначеними цим Положенням, авансові внески, встановлені пунктом 5.1. цього Положення.

Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

6.6.2. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають:

– щомісячні авансові внески, визначені пунктом 5.1 цього Положення;

– обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

– обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15% (у разі перевищення обсягу доходу).

6.6.3. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці) у податковій декларації окремо відображають:

– обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

– обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15% (у разі перевищення обсягу доходу).

6.6.4. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) у податковій декларації окремо відображають:

– обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників пунктом 3.4. цього Положення;

– обсяг доходу, що оподаткований за подвійною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників пунктом 3.4. цього Положення (у разі перевищення обсягу доходу).

6.6.5. У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому пункті, здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку першої і другої груп, платники єдиного податку в податковій декларації додатково відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій.

   6.7. Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення.

При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного податку першої і другої груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна обрана ставка такими платниками єдиного податку.

   6.8. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуван- ням норм підпунктів 6.6. і 6.7. цього Положення. Уточнююча податкова декларація подається у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

   6.9. Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

Така податкова декларація складається з урахуванням норм пунктів 6.6. і 6.7. цього Положення та не є підставою для нарахування та/або сплати податко- вого зобов'язання.

   6.10. Форми податкових декларацій платника єдиного податку, визначених пунктами 6.4. і 6.5. цього Положення, затверджуються в порядку, встановленому статтею 46 Податкового кодексу України.

6.11. Реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку:

– першої групи;

– другої і третьої груп (фізичні особи-підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн. гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 млн. гривень застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування реєстратора

розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.

Норми цього пункту не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.

                 7. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів  платниками єдиного податку

    Встановити, що особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків ізборів платниками податку здійснюється відповідно до вимог статті 297 Податкового кодексу України у наступному порядку:

   7.1. Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

– податку на прибуток підприємств;

– податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої - третьої групи (фізичної особи) та оподатковані згідно з цим Положенням:

– податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридич- ними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1) пункту 3.4. цього Положення, а також що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи;

– податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні

ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої – третьої груп для провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва;

– рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку четвертої групи.

    7.1. Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті

    7.2. цього Положення, здійснюються платниками єдиного податку в порядку, розмірах та у строки, встановлені Податковим кодексом України.

   У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та  митні платежі сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону.

   7.3. Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим кодексом України функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фі-зичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно- правових відносинах.

   7.4. Дивіденди, що виплачуються платниками єдиного податку третьої групи (юридичними особами) та четвертої групи власникам корпоративних прав (засновникам таких платників єдиного податку), оподатковуються за правилами, встановленими розділами II і IV Податкового кодексу України.           

8. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування

    Встановити, що порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування платниками податку здійснюється відповідно до вимог статті 298 Податкового кодексу України у наступному порядку:

    8.1. Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву.

    Заява подається за вибором платника податків (якщо інше не передбачено Податковим кодексом України) в один з таких способів:

– особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

– надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

– засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;

– державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізич- ної особи - підприємця з урахуванням вимог пункту 1.5. цього Положення. Електронна копія заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючого органу одночасно з відомостя- ми з заяви про державну реєстрацію на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

    8.2. Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи-підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.

Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

    8.3. Суб’єкт господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені подат- кові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, може бути зареєстрований як платник єдиного податку (шляхом подання не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу заяви) з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснено погашення таких податкових зобов’язань чи податкового боргу.

    8.4. Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм Податкового кодексу України, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

    Перехід на спрощену систему оподаткування суб'єкта господарювання, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в пункті 1.3. цього Положення.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених цим Положен- ням.

При цьому якщо суб’єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи-підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній кален- дарний рік.

Форма розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

   8.5. За умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених цим Положенням для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, анулюється реєстрація платника податку на додану вартість у порядку, встановленому Податковим кодексом України, у разі обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку.

   8.6. Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву.

   8.7. Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших подат- ків і зборів, визначених Податковим кодексом України, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів.

   8.8. Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів у таких випадках та у терміни:

– у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої і другої груп та нездійснення таки- ми платниками переходу на застосування іншої ставки – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

– у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3) пункту 1.3. цього Положення, платниками єдиного податку першої і другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

перевищення;

– у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

– у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 1.7. цього Положення, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;

– у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності

або відбулася зміна організаційно-правової форми;

– у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення;

– у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдино- го податку, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;

– у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталів;

– у разі здійснення платниками першої або другої групи діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1) або 2) пункту 1.3. цього Положення відповідно, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалася така діяльність.

   8.9. У заяві зазначаються такі обов’язкові відомості:

– найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – підприємця, реєстра- ційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспор- та (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

– податкову адресу суб’єкта господарювання;

– місце провадження господарської діяльності;

– обрані суб’єктом господарювання види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010;

– обрані суб’єктом господарювання група та ставка єдиного податку або зміна групи та ставки єдиного податку;

– кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою-підприємцем у трудових відносинах, та середньооблікова чисельність працівників у юри-дичної особи;

– дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

   8.10. До заяви включаються відомості (за наявності) про:

– зміну найменування суб’єкта господарювання (для юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

– зміну податкової адреси суб’єкта господарювання;

– зміну місця провадження господарської діяльності;

– зміну видів господарської діяльності;

– зміну організаційно-правової форми юридичної особи;

– дату (період) відмови від застосування спрощеної системи у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України;

– дату (період) припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності;

– зміну групи та ставки платника єдиного податку.

    8.11. Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов’язковим доданням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі.

    8.12. У разі зміни найменування юридичної особи, прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця або серії та номера паспорта (для фізич- них осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін.

    8.13. У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

    8.14. У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

   8.15. Форма та порядок подання заяви встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

   8.16. Сільськогосподарські товаровиробники, які є платниками єдиного податку четвертої групи, для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку подають до 20 лютого поточного року:

– загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ), – контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на подат- ковому обліку);

– звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кож- ної земельної ділянки – контролюючому органу за місцем розташування такої земельної ділянки;

– розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва – контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом викона- вчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за по-годженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;

– відомості (довідку) про наявність земельних ділянок – контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

У відомостях (довідці) про наявність земельних ділянок зазначаються дані про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю).

    8.17. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення, подають протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем його утворення, до контролюючих органів за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок декларацію з податку за період від дати утворення до кінця поточно- го року для набуття статусу платника податку, а також усіх прав і обов’язків щодо погашення податкових зобов’язань або боргів, які передані йому як правонаступнику.

    8.18. Дохід сільськогосподарського товаровиробника, отриманий від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів вино- градних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприєм- ствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції), включає доходи, отримані від:

– реалізації продукції рослинництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, а також продукції рибництва, виловленої (зібраної), розведеної, вирощеної у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах), та продуктів її переробки на власних підприємствах або

орендованих виробничих потужностях;

– реалізації продукції рослинництва на закритому ґрунті та продуктів її пере- робки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;

– реалізації продукції тваринництва і птахівництва та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;

– реалізації сільськогосподарської продукції, що вироблена із сировини власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства.

    У разі коли сільськогосподарське підприємство утворюється шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення, у рік такого утво- рення до суми, отриманої від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (кріпідакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підпри- ємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для

виробництва готової продукції), включаються також доходи, отримані протягом останнього податкового (звітного) періоду від надання супутніх послуг:

- послуги із збирання врожаю, його брикетування, складування, пакування та підготовки продукції до збуту (сушіння, обрізування, сортування, очистка, розмелювання, дезінфекція (за наявності ліцензії), силосування, охолоджен- ня), які надаються покупцю такої продукції сільгосппідприємством-виробниником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);

- послуги з догляду за худобою і птицею, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);

- послуги із зберігання сільськогосподарської продукції, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);

- послуги з відгодівлі та забою свійської худоби і птиці, які надаються її по- купцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права влас- ності на таку продукцію до дати її фактичної передачі покупцю).

   8.19. У разі коли у податковому (звітному) році частка сільськогосподарсь- кого товаровиробництва становить менш як 75%, сільськогосподарський товаровиробник сплачує податки у наступному податковому (звітному) році на загальних підставах.

    Якщо така частка не перевищує 75% у зв’язку із виникненням обставин непереборної сили у попередньому податковому (звітному) році, до платника податку в наступному податковому (звітному) році зазначена вимога не застосовується. Такі платники податку для підтвердження статусу платника

єдиного податку подають податкову декларацію разом із рішенням обласної

ради про наявність обставин непереборної сили та перелік суб’єктів господарювання, що постраждали внаслідок таких обставин.

                     9. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку

   9.1. Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

   9.2. У разі відсутності визначених Податковим кодексом України та цим Положенням підстав для відмови у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку контролюючий орган зобов’язаний протягом двох робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку особу платником єдиного податку.

   9.3. У випадках, передбачених пунктом 8.2. цього Положення, контролюючий орган, у разі відсутності визначених Податковим кодексом України підстав для відмови, здійснює реєстрацію суб’єкта господарювання як платника єдиного податку з дати, визначеної відповідно до зазначеного підпунк- ту, протягом двох робочих днів з дати отримання контролюючим органом заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування або отримання цим органом від державного реєстратора електронної копії заяви, виготовленої шляхом сканування, одночасно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якщо така заява додана до реєстраційної картки.

    9.4. У разі відмови у реєстрації платника єдиного податку контролюючий орган зобов’язаний надати протягом двох робочих днів з дня подання суб’єктом господарювання відповідної заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб’єктом господарювання у встановленому порядку.

    9.5. Підставами для прийняття контролюючим органом рішення про відмову у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку є виключно:

– невідповідність такого суб’єкта вимогам, встановленим пунктом 1 «Загальні положення» цього Положення;

– наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється у результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;

– недотримання таким суб’єктом вимог, встановлених підпунктом 8.4. цього Положення.

    9.6. До реєстру платників єдиного податку вносяться такі відомості про платника єдиного податку:

   1) найменування суб’єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприєм-ця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в

установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера

облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);

    2) податкова адреса суб’єкта господарювання;

    3) місце провадження господарської діяльності;

    4) обрані фізичною особою-підприємцем першої та другої груп види господарської  діяльності;

    5) ставка єдиного податку та група платника податку;

    6) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткуван-ня;

    7) дата реєстрації;

    8) види господарської діяльності;

    9) дата анулювання реєстрації.

   9.7. У разі зміни відомостей, передбачених підпунктами 1)-5) пункту 9.6. цієї статті, вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку в день подання платником відповідної заяви.

    9.8. За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплат- но та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру.

Форма запиту про отримання витягу та витягу з реєстру платників єдиного податку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

    9.9. Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі:

– подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України, – в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;

– припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем відповідно до закону – в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого при-

пинення;

– у випадках, визначених підпунктом 8.8. цього Положення;

– якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва платника єдиного податку четвертої групи становить менш як 75 відсотків.

   9.10. У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої-третьої груп вимог, встановлених цим Положенням, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої-третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступно- го за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прий- няття рішення контролюючим органом.

    У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення виїзних документальних перевірок платника єдиного податку четвертої  групи невідповідності вимогам підпункту 4) пункту 1.3. та пункту 1.6. цього Положення у податковому (звітному) році або у попередніх періодах, такому платнику за такі періоди нараховуються податки та збори, від сплати яких він звільнявся як платник єдиного податку четвертої групи, та штрафні  (фінансові) санкції (штрафи), передбачені главою 11 розділу II Податкового кодексу України. Такий платник податку зобов’язаний перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування, починаючи з наступного місяця після місяця, у якому встановлено таке порушення.

   9.11. Погашення податкового боргу після анулювання реєстрації платника єдиного податку здійснюється у порядку, встановленому главою 9 розділу II Податкового кодексу України.

                     10. Відповідальність платників єдиного податку

   10.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння єдиного податку на території Іванівської сільської  ради здійснюють відповідні контролюючі органи.

   10.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при сплаті єдиного податку, за неподання чи порушення порядку заповнення та термінів подання податкової декларації контролюючим органам, за недосто- вірність наданої інформації платники податку несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

                    Секретар сільської ради                                І.П.Костюк                             

 

 

                                                                                                     Додаток  2

                                                                                         до рішення сільської ради

                                                                                        від 25.06.2019  № 40-3/VІІ

 

Ставки єдиного податку

для платників першої групи на 2020 рік вводяться в дію з 01.01.2020

Код

Вид діяльності

Ставка податку (у відсотках від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб)

1

2

3

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчови- ми продуктами, напоями та тютюновими вироба- ми (крім продажу підакцизних товарів, пально-мастильних, лікеро-горілчаних та тютюнових

виробів)

7%

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстиль- ними виробами, одягом і взуттям

7%

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

7%

74.20

Діяльність у сфері фотографії

5%

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

5%

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

5%

95.25

Ремонт годинників тіа ювелірних виробів

5%

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

5%

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

5%

 

Інші види діяльності( крім зазначених у переліку)

10%

                     Секретар сільської ради                                  І.П.Костюк

 

                                                                                                  Додаток  3

                                                                                  до рішення сільської ради

                                                                                  від 25.06.2019  № 40-3/VІІ

                                                   Ставки єдиного податку для платників другої групи

                                                         на 2020 рік вводяться в дію з 01.01.2020

Код

назва

Ставка податку у відсотках від розміру мінімальної заробітної плати

1

2

3

13.92

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

 

10%

14.12

Виробництво робочого одягу

10%

14.19

Виробництво іншого одягу й аксесуарів

10%

14.39

Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу

10%

18.12

Друкування іншої продукції

10%

18.13

Виготовлення друкарських форм і надання

інших поліграфічних послуг

10%

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих

магазинах

10%

47.24

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борош- няними та цукровими кондитерськими виробами в

спеціалізованих магазинах

10%

47.52

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

10%

47.61

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

10%

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами (крім продажу підакцизних товарів, пально-мастильних, лікеро-горілчаних та тютюнових виробів)

10%

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

10%

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

10%

56.29

Постачання інших готових страв

10%

58.13

Видання газет

10%

77.21

Прокат товарів для спорту та відпочинку

15%

93.11

Функціонування спортивних споруд

15%

 

Інші види діяльності (крім зазначених у переліку)

20%

Секретар сільської ради                                 І.П.Костюк

 

ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Центральна,40 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

Р І Ш Е Н Н Я

 від 25 червня  2019 року                                                            № 40 – 4/VІІ

Про встановлення транспортного

податку на території Іванівської

сільської ради  

        Відповідно до статті 7, пункту 10.2 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статті 267 Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Іванівська сільська рада  В И Р І Ш И Л А:

   1. Встановити з 1 січня 2020 року на території Іванівської сільської ради транспортний податок.

   2. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати транспортно- го податку на території Іванівської сільської ради згідно з додатком 1.

   3. Оприлюднити дане рішення  на сайті сільської ради  та в газеті «Уманська зоря».

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії Бойко Б.В.).

                           Сільський голова                             Г.П.Рудий

 

 

                                                                                                   Додаток 1

                                                                                    до рішення сільської ради

                                                                                   від 25.06.2019 № 40-4/VІІ

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати транспортного податку на території Іванівської сільської ради

 1. Загальні положення

   1.1. Положення про порядок обчислення та сплати транспортного податку (далі у тексті – Положення) визначає правові засади його справляння та обов’язкові елементи податку у відповідності до Податкового кодексу України.

   1.2. Транспортний податок входить до складу податку на майно, який належить до місцевих податків.

   1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.

   1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами-платниками транспортного податку, та контролюючими органами.

 1. Платники податку

    2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чиним законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування.

                                           3. Об’єкти оподаткування

    3.1. Об’єктами оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

                                              4. База оподаткування

    4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподатку- вання відповідно до пункту 3.1. цього Положення.                      

                                           5. Ставка податку та податковий період

    Така вартість визначається Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за методикою, затвердженою постановою КМУ від 18.02.2016                 № 6628 (http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA)

    5.1. Ставка податку становить 25 000 гривень на календарний рік за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.1. цього Положення.

    5.2. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

                         6. Порядок обчислення та сплати податку

    6.1. Обчислення суми податку з об’єкта (об’єктів) оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку. Податкове (податкові) повідомлення-рішення про сплату суми (сум) податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня ро-ку базового податкового (звітного) періоду (року).

    6.2. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування деклара- цію за встановленою формою1.

    6.3. У відповідності до підпункту 267.7.1. пункту 267.7. статті 267 Податкового кодексу України транспортний податок сплачується за об’єкти оподаткування, які зареєстровані на території Іванівської сільської ради і зараховується до сільського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

                                           7. Строки сплати податку

     7.1. Транспортний податок сплачується:

– фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

– юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

                        8. Контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства

     8.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння транспортного податку на території  Іванівської сільської ради здійснюють відповідні контролюючі органи.

     8.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при обчисленні та сплаті транспортного податку платники податку несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

                     Секретар сільської ради                           І.П.Костюк                                   

 

 

ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Центральна,40 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

Р І Ш Е Н Н Я

 від 25 червня  2019 року                                                            № 40 – 5/VІІ

Про встановлення туристичного збору

на території  Іванівської  сільської ради  

          Відповідно до статті 7, пункту 10.3 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статті 268 Податкового кодексу України, керуючись пункту 24 частини 1статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  В И Р І Ш И Л А:

    1. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору на території  згідно з додатком.

    2. Встановити на території Іванівської сільської ради туристичний збір.

    3. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті сільської ради та в газеті «Уманська зоря».

    4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва

(голова комісії Бойко Б.В.).

 1. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

                Сільський голова                           Г.П.Рудий

 

Додаток  1

до рішення сільської ради

від 25.06.2019  № 40-5/VІІ

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати туристичного збору на території  Іванівської сільської ради

 

                                            1. Загальні положення

    1.1. Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору (далі у тексті – Положення) визначає правові засади його справляння у відповідності до Податкового кодексу України.

    1.2. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

    1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.

    1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами, які платниками туристичного збору, та контролюючими органами.

                                              2. Платники збору

    2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Іванівської сільської ради та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

    2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

    а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму на території  Іванівської сільської ради;

    б) особи, які прибули у відрядження;

    в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

    г) ветерани війни;

    ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

    д) діти віком до 18 років;

                                            3. База справляння збору

    3.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених пунктом 5.1. цього Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

     3.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

                                              4. Ставка збору

   4.1. Встановити  ставки  туристичного збору:

     -  для внутрішнього туризму в розмірі 0,5 відсотки від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

 • для в’їзного туризму  в  розмірі 5 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

                                            5. Податкові агенти

     5.1. Справляння туристичного збору здійснюється:

     а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїзджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

     б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

     в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які  уповноважуються Іванівською сільською  радою справляти збір на умовах укладеного договору.

                   6. Особливості справляння та порядок сплати збору

    6.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

    6.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги  тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу згідно з вимогами статті 63 Податкового кодексу України.

Зазначається у разі наявності на території ради таких установ та закладів

    6.3. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, до бюджету Іванівської сільської  ради за місцезнаходженням податкових агентів.

   6.4. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

                       7. Контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства

     7.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння туристичного збору на території Іванівської сільської ради  здійснюють відповідні контролюючі органи.

    7.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при обчисленні та сплаті туристичного збору податкові агенти несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Секретар сільської ради                                       І.П.Костюк